Taisyklės ir sąlygos

Įvadas
Šios standartinės interneto svetainės sąlygos, surašytos šiame tinklalapyje, reglamentuoja jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine Ropliai, pasiekiama adresu https://book-love.net/.

Šios Sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia interneto svetaine. Naudodamiesi šia Svetaine, jūs sutikote priimti visas čia surašytas sąlygas. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių standartinių Svetainės sąlygų, privalote nesinaudoti šia Svetaine.

Nepilnamečiams arba jaunesniems nei 18 metų asmenims draudžiama naudotis šia Svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės
Pagal šias Sąlygas visos intelektinės nuosavybės teisės ir šioje Svetainėje esanti medžiaga, išskyrus Jums priklausantį turinį, priklauso “Ropliams” ir (arba) jos licencijų teikėjams. Mūsų Sąlygos buvo sukurtos adresu Terms And Conditions Template Generator.

Jums suteikiama ribota licencija tik šioje Svetainėje esančios medžiagos peržiūrai.

Apribojimai
Jums konkrečiai draudžiama atlikti visus toliau išvardytus veiksmus:

skelbti bet kokią Svetainės medžiagą bet kokioje kitoje laikmenoje;
parduoti, sublicencijuoti ir (arba) kitaip komercializuoti bet kokią Svetainės medžiagą;
viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris daro ar gali daryti žalą šiai Svetainei;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos naudotojo prieigai prie šios Svetainės;
naudoti šią Svetainę nesilaikant galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu būdu daryti žalą Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
užsiimti bet kokia su šia Svetaine susijusia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavyba ar kita panašia veikla;
naudoti šią Svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.
Tam tikros šios Svetainės sritys yra ribojamos, o Ropliai gali bet kuriuo metu savo nuožiūra apriboti Jūsų prieigą prie bet kurių šios Svetainės sričių. Bet koks Jūsų turimas šios Svetainės naudotojo ID ir slaptažodis yra konfidencialūs, todėl Jūs taip pat privalote išlaikyti konfidencialumą.

Jūsų turinys
Šiose standartinėse Svetainės sąlygose “Jūsų turinys” reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, paveikslėlius ar kitą medžiagą, kurią Jūs pasirenkate rodyti šioje Svetainėje. Rodydami Jūsų Turinį, Jūs suteikiate “Ropliams” neišimtinę, pasaulinę neatšaukiamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti, atkurti, adaptuoti, skelbti, versti ir platinti jį bet kurioje ir bet kokioje terpėje.

Jūsų Turinys turi būti Jūsų paties ir nepažeisti jokių trečiųjų šalių teisių. Ropliai pasilieka teisę bet kada pašalinti bet kokį Jūsų Turinį iš šios Svetainės be išankstinio įspėjimo.

Jokių garantijų
Ši Svetainė teikiama “tokia, kokia yra”, su visomis klaidomis, ir Ropliai neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia Svetaine ar joje esančia medžiaga. Be to, jokia šioje Svetainėje pateikta informacija negali būti aiškinama kaip patarimas.

Atsakomybės apribojimas
Jokiu atveju nei “Ropliai”, nei bet kuris iš jų pareigūnų, direktorių ir darbuotojų negali būti laikomi atsakingais už bet kokią atsakomybę, kylančią dėl Jūsų naudojimosi šia Svetaine ar kaip nors susijusią su naudojimusi šia Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar tokia atsakomybė kyla pagal sutartį. Ropliai, įskaitant jų pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, neatsako už bet kokią netiesioginę, netiesioginę ar specialią atsakomybę, kylančią dėl Jūsų naudojimosi šia Svetaine ar kaip nors susijusią su ja.

Žalos atlyginimas
Šiuo dokumentu Jūs maksimaliai atleidžiate Ropliai nuo bet kokių ir (arba) visų įsipareigojimų, išlaidų, sąnaudų, reikalavimų, ieškinių, žalos ir išlaidų, bet kokiu būdu susijusių su Jūsų padarytu bet kurios šių Sąlygų nuostatos pažeidimu.

Atskirumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia pagal taikomus teisės aktus, tokia nuostata išbraukiama, nekeičiant likusių šių Sąlygų nuostatų.

Sąlygų keitimas
Ropliai turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti šias Sąlygas savo nuožiūra, todėl tikimasi, kad naudodamiesi šia Svetaine reguliariai peržiūrėsite šias Sąlygas.

Perleidimas
Ropliams leidžiama be jokio pranešimo perleisti, perduoti ir perduoti subrangovams savo teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar perduoti subrangovams jokių savo teisių ir (arba) pareigų pagal šias Sąlygas.

Visas susitarimas
Šios Sąlygos yra visas Ropliai ir Jūsų susitarimas dėl Jūsų naudojimosi šia Svetaine ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimus.

Taikytina teisė ir jurisdikcija
Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal af valstijos įstatymus, o jūs pateikiate neišimtinę af valstijos ir federalinių teismų, esančių af, jurisdikciją sprendžiant bet kokius ginčus.